Privatlivspolitik og information om behandling af persondata i Finans 247 Aps

Privatlivspolitik Finans247 Koncernen

BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Nærværende er de retningslinjer der gælder, når vi behandler dine personoplysninger som led i vores vurdering af din låneansøgning samt efterfølgende håndtering af det løbende kundeforhold.

Minifinans.dk og Folkelånet.dk er brands i Finans247 koncernen, og Finans247 ApS, Vester Voldgade 83 2, 1552 København V, cvr. nr. 3814 3824 (i det følgende Finans247) er dataansvarlig for den behandling af dine personoplysninger, som foretages i forbindelse med din låneansøgning og det løbende kundeforhold.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på dpo@lendomatic.com eller tlf. 7171 8888.

Indsamling, brug og videregivelse af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger i forbindelse med vores udlånsforretning.

Lån hos Finans247 kan oprettes direkte via vores hjemmesider/brands, eller via en af vores finansielle samarbejdspartnere, som med dit samtykke videresender oplysninger til os.

Vi indsamler og behandler oplysninger om dig, når du f.eks. udfylder og indsender en ansøgning på vores hjemmeside, eller via en samarbejdspartner, når du indsender dokumenter til os, eller når vi besvarer en henvendelse via mail eller telefonisk.

Når du ansøger om lån indsamler vi en række oplysninger om dig med henblik på at vurdere, om vi kan tilbyde dig et lån samt til brug for udarbejdelse af dit budget. Som led heri foretager vi en validering samt en kreditvurdering af dig, som forudsætter, at vi modtager og behandler følgende oplysninger om dig:

 • Navn, cpr.nr., adresse, e-mail, telefonnummer, statsborgerskab, civilstatus, antal hjemmeboende børn, stilling og periode for ansættelse, biler i husstanden, formål med lånet, oplysninger om øvrige lån, og betalingsform.
 • Vi indsamler endvidere, med dit samtykke, oplysninger fra eSkatData (Skatteforvaltningen) om din årsopgørelse, og lønsedler for de seneste 3 måneder.
 • Vi undersøger endvidere på baggrund af dit samtykke, om du er registreret som dårlig betaler i et kreditoplysningsbureau (RKI kreditinformation).
 • Herudover indsamler vi med dit samtykke, via vores samarbejdspartner, oplysninger om transaktioner på den eller de af dig oplyste bankkonti.
 • Endelig indsamler vi oplysninger fra en række private og offentlige registre, herunder OIS vedr. dine boligforhold, Tinglysning.dk vedr. dine eventuelle ejerforhold, BIQ vedr. data fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), og Det Centrale Personregister (cpr-registret).
 • I henhold til Hvidvaskloven er vi desuden forpligtet til at lave opslag i PEP-lister og EU’s sanktionslister.
 • Fra Nets modtager vi endvidere oplysning om lånekontraktnummer og indbetalt beløb i forbindelse med din indbetaling på lån. For ansøgere, der underskriver og legitimerer sig med NemID, vil der ske validering af ansøger via en såkaldt PID-validering, som foretages op imod CPR-registret.

Medansøger

Hvis der er en medansøger på lånet, indsamles de samme oplysninger om medansøger, som anført ovenfor. Ansøgningen skal signeres af begge ansøgere ved brug personlige NemID’er.

Det lovlige grundlag for vores behandling af dine personoplysninger

Almindelige personoplysninger

Når vi behandler dine oplysninger, sikrer vi, at vi gør det på et lovligt grundlag, herunder hvis:

 • Vi har indhentet dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a.
 • Det er nødvendigt til opfyldelse af din låneaftale eller anden aftale med os, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.
 • Vi er retligt forpligtede til at behandle personoplysninger, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, f.eks. iht.:
  • Hvidvaskloven
  • Lov om Finansiel virksomhed og Bogføringsloven
  • Skatteindberetningsloven
  • Kreditaftaleloven
  • Betalingsloven
  • CPR-loven
  • Skattekontrolloven
 • Det er nødvendigt for, at vi kan forfølge en legitim interesse, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Det kan f.eks. være i forbindelse med vores forretnings- og produktudvikling, samt til analyse og statistik.

Cpr. nr.

Vi behandler eller videregiver kun dit cpr. nr., hvis:

 • Det følger af lovgivningen, jf. Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1
 • Vi har indhentet dit samtykke, jf. Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2
 • Når videregivelse af et cpr. nr. kræves af en offentlig myndighed, jf. Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3, eller
 • Betingelserne i Databeskyttelseslovens § 7 er opfyldt, jf. Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4. F.eks. hvis behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. Databeskyttelseslovens § 7, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f.
 • Der er tale om videregivelse af oplysninger om personnummer, når videregivelsen er et naturligt led i den normale drift af virksomheder m.v. af den pågældende art, og når videregivelsen er af afgørende betydning for at sikre en entydig identifikation af den registrerede, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.

Strafbare forhold

Vi behandler kun oplysninger om strafbare forhold, hvis:

 • Det er nødvendigt, f.eks. i forbindelse med mistanke om strafbare forhold, som skal anmeldes til politiet.
 • Det er nødvendigt til varetagelse af en berettiget interesse, jf. Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.
 • Betingelserne i Databeskyttelseslovens § 7 er opfyldt, jf. Databeskyttelseslovens § 8, stk. 5. F.eks. hvis behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. Databeskyttelseslovens § 7, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f.

Vi videregiver kun oplysninger om strafbare forhold, hvis:

 • Det sker til varetagelse af offentlige eller private interesser, jf. Databeskyttelseslovens § 8, stk. 4, eller
 • Betingelserne i Databeskyttelseslovens § 7 er opfyldt, jf. Databeskyttelseslovens § 8, stk. 5. F.eks. hvis videregivelsen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. Databeskyttelseslovens § 7, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f.

Følsomme personoplysninger

Vi registrerer eller videregiver som udgangspunkt ikke følsomme oplysninger om dig (f.eks. vedrørende helbred), medmindre det er nødvendigt som led i håndtering af det løbende kundeforhold. Vores behandling af følsomme personoplysninger vil i så fald enten være baseret på dit udtrykkelige samtykke (jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a), være nødvendig for, at et retskrav kan fastsættes, gøres gældende eller forsvares (jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f), eller hvis vi har en lovgivningsmæssig ret eller forpligtelse til at behandle eller videregive følsomme personoplysninger.

Modtagere af personoplysninger

I forbindelse med it-udvikling, hosting og support overlader vi personoplysninger til vores databehandlere og underdatabehandlere.

Vi videregiver herudover personoplysninger til tredjeparter uden for virksomheden, herunder hvis vi er lovgivningsmæssigt forpligtede til det, eller hvis det sker som led i opfyldelsen af låneaftalen. Vi kan bl.a. videregive dine oplysninger til:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. Finanstilsynet og SKAT, hvis vi er forpligtede til dette i henhold til lov, eller som følge af en retskendelse eller anmodning fra f.eks. politiet, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), eller andre myndigheder. Dette kan f.eks. ske som følge af vores forpligtelser i henhold til Hvidvaskloven og den finansielle lovgivning, med henblik på at fastsætte eller gøre et retskrav gældende (jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f), eller til varetagelse af offentlige eller private interesser (jf. Databeskyttelseslovens § 8, stk. 4).
 • Skattemyndighederne ved indberetning af kunders renteudgifter og renteindtægter i overensstemmelse med Skatteindberetningsloven.
 • Kreditoplysningsbureauer, hvis du misligholder dine forpligtelser i forhold til Finans247 og vilkårene for videregivelse af oplysninger til et kreditoplysningsbureau er opfyldt (jf. Databeskyttelseslovens kapitel 5).
 • Banker og andre finansielle institutter, f.eks. hvis det følger af Hvidvaskloven eller i forbindelse med udbetaling af lånet som led i vores opfyldelse af låneaftalen (jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b).
 • Ekstern revision i henhold til Årsregnskabsloven.
 • De forhandlere og finansielle partnere, som vi samarbejder med. Vi videregiver dog kun de oplysninger, der er nødvendige for at kunne opfylde vores aftale (jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b), herunder med henblik på afregning af provisioner og lån optaget via en forhandler eller samarbejdspartner.
 • Diverse tredjeparter og myndigheder i forbindelse med inddrivelse af restgæld, herunder Fogedretten, Sø- og Handelsretten, Skifteretten, ekstern advokat, kurator, evt. udlejer, hvis vi har fået udlæg i depositum, forsikringsselskab, eller inkassobureau. Videregivelse af oplysninger sker som udgangspunkt mhp. at fastlægge eller gøre et retskrav gældende (jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f og art. 6, stk. 1, litra f).
 • Datatilsynet, Forbrugerombudsmanden, Finanstilsynet og andre offentlige myndigheder i forbindelse med klagesagsbehandling eller tilsynsvirksomhed (jf. Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f og art. 6, stk. 1, litra f).

Så længe gemmer vi dine oplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål, hvortil oplysningerne er blevet registreret. Oplysninger om kunder, som vi er forpligtet til at opbevare i henhold til Bogføringsloven og Hvidvaskloven opbevares i indeværende år + 5 år. Hvidvasklovens § 30 forpligter os bl.a. til at gemme kopi af aftaledokumenter, transaktionsdata samt kundeoplysninger, herunder identitetsoplysninger og legitimationsdokumenter. Vi opbevarer ligeledes oplysninger i kundekorrespondance i denne periode mhp. at kunne forsvare virksomheden mod et eventuelt retskrav.

Vi opbevarer afviste ansøgninger i 12 måneder fra ansøgningstidspunktet.

Lydoptagelser

Vi optager henvendelser fra eksisterende kunder med henblik på at dokumentere mundtlige aftaler, som ikke er dokumenteret på anden vis. Lydoptagelser slettes sammen med øvrige kontraktsoplysninger.

Vi opbevarer dog oplysninger om tidligere tabsgivende kunder i op til indeværende år + 9 år efter kundeforholdets ophør. Opbevaring af oplysningerne sker med henblik på at kunne identificere en tidligere tabsgivende kunde i tilfælde af, at vedkommende henvender sig til os for at ansøge om et nyt lån. Vi opbevarer bl.a. oplysningerne for at kunne leve op til vores forpligtelse til at vurdere potentielle kunders kreditværdighed på grundlag af fyldestgørende oplysninger i henhold til Kreditaftalelovens § 7c.

Overførsel af personoplysninger til tredjelande uden for EU/EØS

I forbindelse med vores brug af databehandlere kan der i et begrænset omfang ske overførsel af personoplysninger til underleverandører beliggende i lande uden for EU/EØS. I så fald vil overførslen af personoplysninger være baseret på et gyldigt 7 overførselsgrundlag i Databeskyttelsesforordningens kapitel 5, herunder EU-Kommissionens Standardkontraktbestemmelser eller BCR (såkaldt Binding Corporate Rules).

Der vil ikke ske overførsel af persondata til underleverandører i tredjelande, medmindre vi på forhånd har godkendt dette.

Statistik og analyse

Vi anvender persondata til statistik og analyse for at kunne udvikle, teste og forbedre vores produkter, tjenester og systemer, og for at kunne analysere tendenser og mønstre om vores kunder, samt til brug for intern rapportering. Vi anonymiserer data i det omfang, det er muligt til disse formål.

Markedsføring

Vi kan desuden behandle dine personlige oplysninger i forbindelse med vores markedsføring. Dette gør vi bl.a. i forbindelse med, at vi sender gensalgsbreve med tilbud om at optage nyt lån hos os eller eventuelle øvrige produkter. Det kan også ske i forbindelse med udsendelse af invitationer til at bedømme vores produkter eller din oplevelse med os via Trustpilot. Vi sender dig kun markedsføring, hvis du har givet os dit samtykke hertil, jf. Markedsføringslovens § 10, stk. 1.

Markedsundersøgelser / kundetilfredshedsanalyser

For at lære vores kunder bedre at kende, og for at undersøge tilfredsheden blandt vores kunder kan vi bede dig deltage i en kundeundersøgelse.

Vi kan sende en invitation om at deltage i en kundeundersøgelse via mail eller sms. Hvis du modtager en invitation til deltagelse i en kundeundersøgelse, behandler vi dine kontaktoplysninger og de oplysninger, vi indsamler i forbindelse med undersøgelsen, på baggrund af en legitim forretningsmæssig interesse, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. 1.8.

Cookies

Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Derigennem sker behandling af dine personoplysninger. Vi bruger bl.a. cookies til statistik, og til at forbedre din brugeroplevelse på vores hjemmeside. Du kan læse mere herom i vores cookiepolitik, som du finder ved at klikke på cookie-ikonet nederst til venstre på hjemmesiden.

Dine rettigheder

Du har dels ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Herudover har du ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, ligesom du i særlige tilfælde har ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores generelle sletning indtræffer.

Du har endvidere i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, således at vi fremover kun må behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Herudover har du i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, og du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du har altid ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

Endelig har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage, når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, eller artikel 9, stk. 2, litra a, uden at dette berører lovligheden af den behandling, der fandt sted, inden du trak dit samtykke tilbage.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os på dpo@lendomatic.com eller tlf. 7171 8888

Klage over vores behandling af personoplysninger

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på dpo@lendomatic.com

Du kan også vælge at indgive en klage til Datatilsynet.

Du finder tilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Ændring af vores Privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik erstatter alle tidligere versioner. Derudover vil det være nødvendigt løbende at opdatere og ændre politikken med nye informationer.