Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger
1 Navn og kontaktoplysninger for kreditgiver/kreditformidler
Kreditgiver
Adresse

Tlf.nr.
E-mail
Websted
Finans 247 ApS - CVR-nr. 38143824
Bredgade 75,2
1260 KøbenhavnK
7171 8888

kontakt@minifinans.dk
www.minifinans.dk
2 Beskrivelse af de vigtigste karakteristika ved kreditproduktet
Kredittypen Kortfristet stående lån, med mulighed for at forlængelse.
Det samlede kreditbeløb
Der menes loftet for eller summen af alle beløb, der stilles til disposition i henhold til en kreditaftale.
AMOUNT
Betingelserne for at udnytte kreditmuligheden Der menes, hvordan og hvornår De vil få pengene. Forbrugeren skal endeligt godkene sit lån på deres Minifinans-profil tidligst 48-timer efter låneansøgningen. Herefter bliver beløbet overført til låntagers bankkonto.
Kreditaftalens løbetid Lånets løbetid er: 30
Afdrag og, hvis det er relevant, i hvilken rækkefølge afdragene vil blive fordelt De skal betale følgende:
 • Hovedstol: AMOUNT
 • Renter: PAYABLE Lånet ydes som et stående lån og tilbagebetales samlet på én gang ved lånets forfald.
 • Det samlede beløb, De skal betale.
  Der menes den lånte kapital plus renter og eventuelle omkostninger i forbindelse med Din kredit.
  AMOUNT
  3 Kreditomkostninger
  Debitorrenten eller, hvis det er relevant, de forskellige debitorrenter, der gælder for kreditaftalen AOP

  Debitorrenter er gældende hvis følgende forudsætninger er opfyldt:


  1. At kreditaftalen forbliver gyldig i aftalens løbetid.

  2. At alle parter opfylder sine forpligtelser rettidigt I forhold til de datoer der er angivet I låneaftalen.

  3. At kreditbeløbet ikke forhøjes I aftalens løbetid.

  4. At lånet ikke forlænges.
  De årlige omkostninger i procent (ÅOP). Dette er de samlede omkostninger udtrykt i procent pr. år af det samlede kreditbeløb. ÅOP anføres for at hjælpe Dem med at sammenligne forskellige tilbud. AOP

  De årlige omkostninger I procent (ÅOP) er gældende hvis følgende forudsætninger er opfyldt:


  1. At kreditaftalen forbliver gyldig i aftalens løbetid.

  2. At alle parter opfylder sine forpligtelser rettidigt I forhold til de datoer der er angivet I låneaftalen.

  3. At kreditbeløbet ikke forhøjes I aftalens løbetid.

  4. At lånet ikke forlænges.
  Er man for at opnå kreditten eller for at opnå kreditten på de annoncerede vilkår og betingelser forpligtet til at
  – tegne en forsikring vedrørende kreditten, eller
  – indgå aftale om en anden accessorisk tjenesteydelse.
  Hvis kreditgiver ikke kender omkostningerne i forbindelse med disse tjenesteydelser, indgår de ikke i ÅOP.
  Nej
  Nej
  Tilknyttede omkostninger
  Omkostninger ved anvendelse af et specifikt betalingsmiddel (f.eks. et betalingskort) Omkostninger forbundet med betalinger på kreditkort eller Mobile Pay afholdes af kreditgiver.
  Eventuelle andre omkostninger i forbindelse med kreditaftalen Debitor afholder eventuelle omkostninger til sit eget pengeinstitut for at modtage overførslen. Der er ellers ikke forbundet andre omkostninger med kreditaftalen.
  Morarenter
  Manglende betalinger kan have alvorlige følger for Dem (f.eks. tvangsauktion) og gøre det vanskeligere at opnå kredit.
  Debitor vil blive pålagt morarenter på nominelt 37,00 % per år (svarende til en nominel daglig rente på 0,10 %), samt eventuelle rykkergebyrer og inkassoomkostninger. Morarenter tilskrives 5 (fem) dage over forfald.
  4 Andre vigtige retlige aspekter
  Fortrydelsesret De har ret til at fortryde kreditaftalen inden for en periode på 14 kalenderdage. Ja
  Førtidig tilbagebetaling
  De har ret til helt eller delvis at tilbagebetale kreditbeløbet før tiden.
  Ja
  Hvis relevant
  Kreditgiver har ret til kompensation i tilfælde af førtidig tilbagebetaling
  Nej
  Søgning i en database

  Kreditgiver skal straks og gratis underrette Dem om resultatet af en søgning i en database, hvis en anmodning om kredit afslås på grundlag af en sådan søgning. Dette gælder ikke, hvis en sådan underretning er forbudt i henhold til fællesskabsretten eller strider mod den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed.
  Ved aftaleindgåelse kan der søges I én eller flere af følgende databaser:

  - RKI (Experian)
  - Debitor Registeret
  - KreditStatus

  Ved afslag på grund af match I én eller flere af ovenstående databaser, gives der besked til brugeren herom.
  Ret til et udkast til kreditaftale

  De har ret til efter anmodning gratis at modtage en kopi af udkastet til kreditaftale. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis kreditgiveren på tidspunktet for anmodningen ikke er villig til at indgå kreditaftalen med Dem.
  Ja
  5 Supplerende oplysninger i tilfælde af fjernsalg af finansielle tjenesteydelser
  a) om kreditgiver
  Tilsynsmyndigheden Forbrugerombudsmanden

  Carl Jacobsens Vej 35
  2500 Valby


  Datatilsynet

  Borgergade 28, 5.
  1300 København K


  Finanstilsynet

  Århusgade 110
  2100 København Ø

  b) om kreditaftalen
  Udøvelse af fortrydelsesretten Ønsker du at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du kontakte os senest 14 dage efter aftalens indgåelse.
  Finans 247 ApS
  CVR-nr. 38143824
  Bredgade 75,2
  1260 KøbenhavnK
  7171 8888
  kontakt@minifinans.dk

  Hvis kreditbeløbet allerede er kommet debitor i hænde, beregnes der renter ud fra den daglige rentesats op til den dag hvor debitor gør brug af fortrydelsesretten.
  Hvis relevant
  De retsregler, kreditgiver har valgt at lægge til grund for etableringen af forbindelserne med Dem forud for kreditaftalens indgåelse
  Vilkår i aftalen om, hvilken lovgivning der skal anvendes på kreditaftalen, og/eller om, hvilken domstol der er kompetent Enhver tvist vedrørende kreditaftalen skal afgøres efter dansk ret ved de danske domstole.
  Sprogordning Dansk
  Hvorvidt der findes, og hvordan man får klageadgang og adgang til udenretslig bilæggelse af tvister
  Forbruger har nedenstående klagemuligheder.

  Vedrørende udenretlige bilæggelser af tvister
  Ankenævnet for Finansieringsselskaber
  Carl Jacobsens Vej 35
  2500 Valby
  http://www.finansanke.dk/

  Vedrørende konkrete tvister
  Center for Klageløsning
  Carl Jacobsens Vej 35
  2500 Valby
  http://www.forbrug.dk/

  og/eller

  EU kommissionens online klageportal (Forbruger Europa)
  Carl Jacobsens Vej 35
  2500 Valby
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  Vedrørende markedsføring, forbrugerbeskyttelse mv.
  Forbrugerombudsmanden
  Carl Jacobsens Vej 35
  2500 Valby
  http://www.forbrugerombudsmanden.dk/

  Vedrørende lov om finansiel virksomhed
  Finanstilsynet
  Århusgade 110
  2100 København Ø
  https://www.finanstilsynet.dk/

  Vedrørende behandling af personoplysninger mv.
  Datatilsynet
  Borgergade 28, 5.
  1300 København K
  http://www.datatilsynet.dk/