Europæiske Forbrugerkreditoplysninger med henblik på kassekredit og gældsomlægning
1Navn og kontaktoplysninger for kreditgiver/kreditformidler
 

Kreditgiver
Adresse

Tlf.nr.

E-mail

Websted

Finans 247 ApS – CVR-nr. 38143824
Kristianiagade 1
2100 København Ø
7171 8888

kontakt@minifinans.dk
www.minifinans.dk

2Beskrivelse af de vigtigste karakteristika ved kreditproduktet
 KredittypenStående lån i 12 måneder med ydelse/månedlig minimumsbetaling på 18,5%, svarende til den månedlige rentetilskrivning.
 Det samlede kreditbeløb
Der menes loftet for eller summen af alle beløb, der stilles til disposition i henhold til en kreditaftale.
5.000 kr
 Betingelserne for at udnytte kreditmuligheden
Der menes, hvordan og hvornår De vil få pengene.
Kreditbeløbet udbetales normalt samme dag til din NemKonto, hvor kreditaftalen er endeligt bevilget og den originale kreditaftale er modtaget i behørig underskrevet stand og alle formelle forhold omkring kreditaftalen er på plads.
 Kreditaftalens løbetid12 måneder fra udbetalingsdagen og frem til datoen for betaling af sidste ydelse den DD.MM.ÅÅÅÅ, forudsat at kreditaftalen afvikles som aftalt.
Kreditaftalen løber indtil videre, dvs. fra udbetalingsdagen og frem til datoen for udløb eller indtil den opsiges af en af parterne eller på anden måde ophører. Kreditten stilles til rådighed i en periode på 12 måneder, hvorefter den forlænges for et år ad gangen, såfremt kreditaftalen ikke er opsagt eller på anden måde ophørt inden udløb af den forgange 12 måneders periode. Indgår Kredittager ikke en ny aftale skal Kredittager indfri restgælden senest på udløbsdagen.
 Afdrag og, hvis det er relevant, i hvilken rækkefølge afdragene vil blive fordelt

Du skal betale følgende:

12 månedlige ydelser a 18,5% af hovedstolen, svarende til rentetilskrivningen. Det sidste afdrag skal inkludere indfrielse af hovedstolen. Ydelserne består af henholdsvis renter og afdrag. Ydelsen dækker forlods rente og derefter afdrag. Afviklingen er beregnet ud fra, at kreditaftalen afvikles normalt, det vil sige rettidigt og uden misligholdelsesomkostninger, og at renten er uændret i hele kreditaftalens løbetid. Renter og/eller omkostninger betales på følgende måde: Det samlede kreditbeløb forrentes fra udbetalingsdagen og betales med i alt 11 månedlige ydelser, på kr. 1.875 første gang den
DD.MM.ÅÅÅÅ

Bemærk! Renten tilskrives dagligt og ydelsen varierer derfor efter antallet af dage i den enkelte måned.

 

Det samlede beløb, De skal betale.

Der menes den lånte kredit plus renter og eventuelle omkostninger i forbindelse med Din kredit.

5.000 kr
3Kreditomkostninger
 Debitorrenten eller, hvis det er relevant, de forskellige debitorrenter, der gælder for kreditaftalen

Kreditten forrentes med en fast debitorrente.

Debitorrenten er 222% p.a.

 De årlige omkostninger i procent (ÅOP). Dette er de samlede omkostninger udtrykt i procent pr. år af det samlede kreditbeløb. ÅOP anføres for at hjælpe Dem med at sammenligne forskellige tilbud.

666,69 %

ÅOP er beregnet på baggrund af følgende forudsætninger:

• Kreditaftalens størrelse (hovedstol) kr. 10.000,00

• Stiftelsesomkostninger: kr. 0

• Samlet kreditbeløb (det udbetalte beløb) kr. 10.000,00

• Antal ydelser 12

• Stående lån

• Oprettelsesdag: DD.MM.ÅÅÅÅ

• at det samlede kreditbeløb anses for udnyttet i sin helhed,

• at kreditaftalen løber i 12 måneder, og hver måned antages at have 30,41 dage, uanset om det er skudår,

• at kreditaftalen forbliver gyldig i kreditaftalens løbetid,

• at parterne opfylder deres forpligtelser på de vilkår og datoer, der er angivet i kreditaftalen,

• at debitor alene betaler minimumsbetalingen.

 

Er man for at opnå kreditten eller for at opnå kreditten på de annoncerede vilkår og betingelser forpligtet til at

– tegne en forsikring vedrørende kreditten, eller

– indgå aftale om en anden accessorisk tjenesteydelse.

Hvis kreditgiver ikke kender omkostningerne i forbindelse med disse tjenesteydelser, indgår de ikke i ÅOP.

Nej

Nej

Tilknyttede omkostninger 
 MorarenterManglende betalinger kan have alvorlige følger for dig (f.eks. tvangsauktion) og gøre det vanskeligere at opnå kredit.Der pålægges morarenter/restancerenter for manglende betalinger. Morarenten/restancerenten udgør for tiden 37,00 % og beregnes af låneydelser, der ikke er betalt til tiden således:
Det forfaldne beløb forrentes efter forfaldsdagen med den førnævnte rentesats, dog mindst med den i renteloven bestemte rentesats.
Der opkræves endvidere 100,00 kr. i rykkergebyr pr. rykkerbrev ved fremsendelse af betalingspåmindelse i henhold til gældende lovgivning.
4Andre vigtige retlige aspekter
 

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde kreditaftalen inden for en periode på 14 kalenderdage

Ja
 

Førtidig tilbagebetaling

Du har ret til helt eller delvis at tilbagebetale kreditbeløbet før tiden.

Ja
 

Søgning i en database

Kreditgiver skal straks og gratis underrette dig om resultatet af en søgning i en database, hvis en anmodning om kredit afslås på grundlag af en sådan søgning. Dette gælder ikke, hvis en sådan underretning er forbudt i henhold til fællesskabsretten eller strider mod den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed.

Ja, du er berettiget til at modtage de nævnte oplysninger.
 Søgning i databasen Experians RKI-register gav ikke anledning til bemærkning.
 

Ret til et udkast til kreditaftale

Du har ret til efter anmodning gratis at modtage en kopi af udkastet til kreditaftale. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse, hvis kreditgiveren på tidspunktet for anmodningen ikke er villig til at indgå kreditaftalen med dig.

Ja, du er berettiget hertil, med mindre kreditanmodningen er afslået.
5Supplerende oplysninger i tilfælde af fjernsalg af finansielle tjenesteydelser
 Fortrydelsesret og udøvelse af fortrydelsesretten
Du har ret til at fortryde kreditaftalen inden for en periode på 14 kalenderdage.

Du har ret til at fortryde kreditaftalen efter kreditaftalelovens § 19 og forbrugeraftalelovens 17.

Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du indgår aftalen, det vil sige underskriver kreditaftalen.

Du har efter kreditaftalelovens § 19 krav på at få en række oplysninger, blandt andet om fortrydelsesretten. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (for eksempel på papir eller e-mail).

Hvis du for eksempel underskriver kreditaftalen mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, for eksempel, onsdag den 3., har du frist til og med den 17.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, Grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette kreditgiver om, at du har fortrudt kreditaftalen. Underretningen skal gives skriftligt, og du skal sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du for eksempel sende et brev anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Underretningen om, at du har fortrudt kreditaftalen skal sendes til:

Finans 247 ApS, Kristianiagade 1, 2100 København Ø eller via e-mail : kontakt@minifinans.dk

Udøver du ikke fortrydelsesretten, eller udøver du den ikke rettidigt, er du bundet af kreditaftalen. Du kan dog når som helst indfri kreditaftalen helt eller delvist og uden opsigelse.

 

Klageadgang.

Hvorvidt der findes, og hvordan man får klageadgang og adgang til udenretslig bilæggelse af tvister

KLAGEADGANG:


 

Du har mulighed for at klage til

Ankenævnet for Finansieringsselskaber

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Ankenævnet

Forinden klagen indleveres skal du have forsøgt at kontakte kreditgiver for at opnå en tilfredsstillende løsning på de forhold, der klages over.

Klagen skal indgives i et klageskema, der kan rekvireres hos ankenævnet eventuelt elektronisk på www.finansanke.dk.